300 பனை மரம் விதைகள் நடும் திட்டம் 2020

300 பனை மரம் விதைகள் நடும் திட்டம் 2020

by
263 263 people viewed this event.

மொன்னானி கிராமம் வண்ணா ஊரணி சுற்றிலும் சுமார் 300 பனை மரம் விதைகள் நடப்பட்டன.

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

28-08-2020 @ 07:30 AM to
29-08-2020 @ 10:30 AM

Share With Friends

எங்கள் இணையத்தை பார்வையிட்டதற்கு MEET குழு சார்பாக நன்றி...!!

X